RSS

Porównaj budowę mszaków i paprotników

Emo Girl. portal


Temat: Twarda - 4g - prace kontrolne i pytania egzaminacyjne - 4g
Biologia
Praca pisemna:
1.Omów znaczenie biologiczne podziału mitotycznego i mejotycznego w cyklu życiowym roślin i zwierząt.
2.Wyjaśnij dlaczego wirusów nie można hodować na takich samych pożywkach jak bakterie.
3.Narysuj schemat cyklu rozwojowego, dowolnie wybranego, płazinca i nicienia pasożytujących w organizmie człowieka.
4.Wyjaśnij jakie znaczenie, w cyklu rozwojowym gadów, miało pojawienie się błon płodowych. Nazwij te błony i omów ich funkcję.
5.Omów mechanizm: zapylenia, zapłodnienia, powstawania nasienia i owocu u sosny i jabłoni.

Pytania na egzamin ustny:
1.Wymień elementy strukturalne komórki prokariotycznej.
2.Wymień elementy strukturalne komórki eukariotycznej.
3.Omów budowę i funkcję jądra komórkowego.
4.Omów budowę i funkcję siateczki wewnątrzplazmatycznej.
5.Omów budowę i funkcję rybosomów.
6.Omów budowę i funkcję mitochondrium.
7.Omów budowę i funkcję aparatu Golgiego.
8.Omów budowę i funkcję błony komórkowej.
9.Podaj definicję metabolizmu.
10.Wyjaśnij różnicę między anabolizmem a katabolizmem.
11.Podaj trzy przykłady reakcji katabolicznych i anabolicznych zachodzących na terenie komórki.
12.Przedstaw w postaci schematu przebieg mitozy.
13.Przedstaw w postaci schematu przebieg mejozy.
14.Wyjaśnij znaczenie podziału mitotycznego w cyklu życiowym roślin.
15.Wyjaśnij znaczenie podziału mitotycznego w cyklu życiowym zwierząt.
16.Wyjaśnij znaczenie podziału mejotycznego w cyklu życiowym zwierząt.
17.Wyjaśnij znaczenie podziału mejotycznego w cyklu życiowym roślin.
18.Omów cykl życiowy komórki.
19.Wymień przyczyny różnorodności genetycznej organizmów.
20.Wymień choroby bakteryjne człowieka, których profilaktyka polega na stosowaniu szczepień ochronnych.
21.Wymień choroby wirusowe człowieka, których profilaktyka polega na stosowaniu szczepień ochronnych.
22.Wymień trzy cechy wspólne organizmów zaliczanych do królestwa Protistów.
23.Porównaj podstawowe rodzaje gamii występujące u Protistów.
24.Wyjaśnij różnicę między procesami płciowymi a rozmnażaniem płciowym.
25.Wymień Protisty chorobotwórcze i omów drogi zakażenia.
26.Przedstaw środowisko życia mszaków i omów ich wymagania życiowe.
27.Uzasadnij dlaczego mszaki zaliczamy do roślin pionierskich.
28.Omów budowę morfologiczną sporofitu paprotników.
29.Omów budowę anatomiczną sporofitu paprotników.
30.Wykaż, że sporofit paprotników jest pokoleniem dominującym.
31.Porównaj środowisko życia mszaków i paprotników.
32.Porównaj cykl życiowy mszaków i paprotników.
33.Wymień organy roślin nasiennych i określ ich funkcję.
34.Omów budowę, funkcję i przekształcenia korzenia u organowców.
35.Omów budowę, funkcję i przekształcenia łodygi u organowców.
36.Omów budowę, funkcję i przekształcenia liści u organowców.
37.Porównaj cechy budowy jedno- i dwuliściennych.
38.Omów budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej.
39.Porównaj cykl rozwojowy sosny i jabłoni.
40.Omów mechanizm: zapylenie, zapłodnienia oraz powstawania nasienia.
41.Podaj dwa argumenty, które pozwolą Ci udowodnić, że klasyfikowanie grzybów do królestwa roślin jest błędne.
42.Podaj dwa argumenty, które pozwolą Ci udowodnić, że klasyfikowanie grzybów do królestwa zwierząt jest błędne.
43.Wymień przynajmniej dwie cechy, które odróżniają gąbki od pozostałych zwierząt.
44.Porównaj środowisko, tryb życia i budowę meduzy i polipa.
45.Podaj cechy charakterystyczne dla robaków płaskich.
46.Omów cykl rozwojowy tasiemca uzbrojonego.
47.Wymień i scharakteryzuj przystosowania nicieni do pasożytniczego trybu życia.
48.Omów cykl rozwojowy włośnia krętego.
49.Podaj charakterystykę pierścienic.
50.Przedstaw stanowisko systematyczne ślimaka winniczka.
51.Omów cechy na podstawie których odróżnisz skorupiaki od owadów i pajęczaków.
52.Wyjaśnij na czym polega przeobrażenie zupełne i niezupełne.
53.Omów przystosowania ryb do życia w środowisku wodnym.
54.Wyjaśnij dlaczego płazy nazywamy zwierzętami wodno-lądowymi.
55.Wytłumacz co oznacza termin "kwaśne deszcze" i omów ich wpływ na cykl rozwojowy płazów.
56.Wytłumacz, dlaczego gady należą do owodniowców.
57.Wymień cechy typowe dla ptaków.
58.Omów cechy charakterystyczne dla stekowców.
59.Omów cechy charakterystyczne dla bezłożyskowców.
60.Omów cechy charakterystyczne dla łożyskowców.
Źródło: forum.cosinus.pl/viewtopic.php?t=2383Temat: MATURA 2008
Witam :O)

Sprzedam 2 gotowe prace :
1. Przedstawienie duchów, zjaw i upiorów w epoce romantyzmu [ tylko wypowiedz - praca oceniona na 90%, czyli 18 pkt, sprawdzona przez polonistkę ].

2. Przedstaw swojego ulubionego pisarza fantasy. Przygotuj Krótki Przewodnik Po wykreowanym przez Niego świecie i oceń Jego twórczość.
[ Bibliografia podmiotu , wypowiedz , pytania egzaminacyjne - praca oceniona na 100% czyli 20/20 pkt , zachwyciła komisję]

Mam wszelkie prawa autorskie do powyższych prac. Mają stanowić pomoc w napisaniu własnej pracy maturalnej.

Wiadomo że nie wszyscy radzą sobie z tak zawiłym przedmiotem jakim jest biologia i rozkładają ręcę przesiadując nad książkami. Jeżeli musisz napisać jakąś pracę lub potrzebujesz notatek jako pracę domową lub do nauki na klasówkę a może chcesz zaimponować nauczycielowi? PISZ !
Jestem obecnie studenktą, uczęszczałam do klasy bio-chem i zdawałam biologię na maturze.. Poszło mi jak z płatka Mogę napisać notatkę z takich tematów jak:

- Woda, białka, lipidy, węglowodany, enzymy, DNA, RNA, Błony plazmatyczne

- CYTOLOGIA [ cytoszkielet komórki, budowa i funkcje jądra komórkowego, mitochondrium siłownią energetyczną komórki,chloroplasty- miejsce przetwarzania energii, nieplazmatyczne składniki komórki, struktury komórkowe biorące udział w transporcie komórkowym i pozakomórkowym białka,podział mitotyczny oraz mejotyczny komórki, występowanie i rola lizosomów,peroksysomów,glioksysomów,]

- ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA [ budowa i funkcje skóry, budowa i podział kości, budowa mięsni i specyfika ich pracy, profilaktyka czynnego układu ruchu, podział funkcjonalny układu nerwowego, plastyczność mózgu, teoria orduchów, budowa obwodowego i autonomicznego układu nerwowego, regulacja procesów życiowych przez ból i stres, budowa zmysłu wzroku, budowa i funkcje ucha, inne zmysły-budowa i specyfika działania, mechanizm działania hormonów, skutki działania hormonów + tabelka, noradrenalinowy "kop" i adrenalinowe przyczajenie, skład i funkcje krwi, funkcje upostaciowanych składników krwi, funkcje tromobocytów i leukocytów, układy grupowe krwi,budowa serca i naczyń krwionośnych, budowa i funkcjonowanie układu limfatycznego, jak organizm broni się przed infekcją?, odporność nabyta, budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka, enzymatyczna przeróbka pokarmu, etapy trawienia w przewodzie pokarmowym- wchłanianie, magazynowanie, magazynowanie i wchłanianie pokarmów - wątroba jako narząd wielofunkcyjny, chemizm i fizjologia wydalania u człowieka, fizjologia oddychania, budowa i funkcja układu rozrodczego, hormonalna regulacja pracy układu rozrodczego, współżycie płciowe i jego konsekwencje, zapłodnienie ciąża poród i połóg, rozwój biologiczny człowieka ]

- GENETYKA [ podstawowe pojęcia, dziedziczenie pary przeciwstawnych cech, zadania genetyczne z zastosowaniem II prawa Mendla, dziedziczenie głównych grup krwi u człowieka, zadania z zastosowaniem zasad mendlowania, choroby genetyczne sprzężone z płcią- hemifilia i dystrofia mięsniowa chłopców, założenia teorii Morgana, geny sprzężone ze sobą czyli umowna faza II, dziedziczenie dwóch przeciwstawnych cech - II prawo Mendla, podsumowanie wiadomości o teorii Morgana, podsumowanie wiadomości dziedziczenia cech, dziedziczenie genów organellowych, podstawowe wiadomości na temat mutacji, bloki metaboliczne ]

- wirusy i bakterie
- BOTANIKA [ glony, mszaki, paprotniki, charakterystyka tkanek roślinnych, budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia, budowa i funkcje pędu, budowa i funkcje liścia, budowa i funkcje organów rozrodczych u roślin nasiennych, budowa i funkcjonowanie kwiatów u roślin nagonasiennych, proces rozmnażania u roślin okrytonasiennych, typy owoców i nasion, sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych, fitohormony i ruchy roślin, transport wody w roślinach, fazy ontogenezy roślin nasiennych, warunki zachodzenia fotosyntezy u roślin, typy fosforylacji, faza jasna fotosyntezy- warunki i przebieg, przebieg fazy ciemnej, chemosynteza, oddychanie jako proces kataboliczny, mitochondrialna faza oddychania komórkowego, oddychanie beztlenowe, grzyby]

- ZOOLOGIA [ pierwotniaki,typy rozmnażania zwierząt, wspólne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt, porównanie zwierząt pierwo i wtóroustych, tkanki zwierzęce, tkanka łączna, tkanka nabłonkowa, gąbki, jamochłony, pasożytnictwo, robaki płaskie, robaki obłe czyli nicienie, pierścienice, ogólna charakterydtyka stawonogów, owady, pajęczaki i skorupiaki, mięczaki, ślimaki, głowonogi, szkarłupnie, porównanie cech strunowców i bezkręgowców, charakterystyka bezczaszkowców- lancetnik, ogólna charakterystyka strunowców, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki]

Masz problem z biologią? nie zwlekaj !! Zapraszam
GG 614408
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6684


Temat: Prezentacja Maturalna I Biologia :)
Posiadam 2 gotowe prace na maturę ustną z jęz. polskiego:

1. Przedstawienie duchów, zjaw i upiorów w epoce romantyzmu [ tylko wypowiedz - praca oceniona na 90%, czyli 18 pkt, sprawdzona przez polonistkę ].

2. Przedstaw swojego ulubionego pisarza fantasy. Przygotuj Krótki Przewodnik Po wykreowanym przez Niego świecie i oceń Jego twórczość.
[ Bibliografia podmiotu , wypowiedz , pytania egzaminacyjne - praca oceniona na 100% czyli 20/20 pkt , zachwyciła komisję]

Mam wszelkie prawa autorskie do powyższych prac. Mają stanowić pomoc w napisaniu własnej pracy maturalnej.


Wiadomo że nie wszyscy radzą sobie z tak zawiłym przedmiotem jakim jest biologia i rozkładają ręcę przesiadując nad książkami. Jeżeli musisz napisać jakąś pracę lub potrzebujesz notatek jako pracę domową lub do nauki na klasówkę a może chcesz zaimponować nauczycielowi? PISZ !
Jestem obecnie studenktą, uczęszczałam do klasy bio-chem i zdawałam biologię na maturze.. Poszło mi jak z płatka Mogę napisać notatkę z takich tematów jak:

- Woda, białka, lipidy, węglowodany, enzymy, DNA, RNA, Błony plazmatyczne

- CYTOLOGIA [ cytoszkielet komórki, budowa i funkcje jądra komórkowego, mitochondrium siłownią energetyczną komórki,chloroplasty- miejsce przetwarzania energii, nieplazmatyczne składniki komórki, struktury komórkowe biorące udział w transporcie komórkowym i pozakomórkowym białka,podział mitotyczny oraz mejotyczny komórki, występowanie i rola lizosomów,peroksysomów,glioksysomów,]

- ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA [ budowa i funkcje skóry, budowa i podział kości, budowa mięsni i specyfika ich pracy, profilaktyka czynnego układu ruchu, podział funkcjonalny układu nerwowego, plastyczność mózgu, teoria orduchów, budowa obwodowego i autonomicznego układu nerwowego, regulacja procesów życiowych przez ból i stres, budowa zmysłu wzroku, budowa i funkcje ucha, inne zmysły-budowa i specyfika działania, mechanizm działania hormonów, skutki działania hormonów + tabelka, noradrenalinowy "kop" i adrenalinowe przyczajenie, skład i funkcje krwi, funkcje upostaciowanych składników krwi, funkcje tromobocytów i leukocytów, układy grupowe krwi,budowa serca i naczyń krwionośnych, budowa i funkcjonowanie układu limfatycznego, jak organizm broni się przed infekcją?, odporność nabyta, budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka, enzymatyczna przeróbka pokarmu, etapy trawienia w przewodzie pokarmowym- wchłanianie, magazynowanie, magazynowanie i wchłanianie pokarmów - wątroba jako narząd wielofunkcyjny, chemizm i fizjologia wydalania u człowieka, fizjologia oddychania, budowa i funkcja układu rozrodczego, hormonalna regulacja pracy układu rozrodczego, współżycie płciowe i jego konsekwencje, zapłodnienie ciąża poród i połóg, rozwój biologiczny człowieka ]

- GENETYKA [ podstawowe pojęcia, dziedziczenie pary przeciwstawnych cech, zadania genetyczne z zastosowaniem II prawa Mendla, dziedziczenie głównych grup krwi u człowieka, zadania z zastosowaniem zasad mendlowania, choroby genetyczne sprzężone z płcią- hemifilia i dystrofia mięsniowa chłopców, założenia teorii Morgana, geny sprzężone ze sobą czyli umowna faza II, dziedziczenie dwóch przeciwstawnych cech - II prawo Mendla, podsumowanie wiadomości o teorii Morgana, podsumowanie wiadomości dziedziczenia cech, dziedziczenie genów organellowych, podstawowe wiadomości na temat mutacji, bloki metaboliczne ]

- wirusy i bakterie
- BOTANIKA [ glony, mszaki, paprotniki, charakterystyka tkanek roślinnych, budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia, budowa i funkcje pędu, budowa i funkcje liścia, budowa i funkcje organów rozrodczych u roślin nasiennych, budowa i funkcjonowanie kwiatów u roślin nagonasiennych, proces rozmnażania u roślin okrytonasiennych, typy owoców i nasion, sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych, fitohormony i ruchy roślin, transport wody w roślinach, fazy ontogenezy roślin nasiennych, warunki zachodzenia fotosyntezy u roślin, typy fosforylacji, faza jasna fotosyntezy- warunki i przebieg, przebieg fazy ciemnej, chemosynteza, oddychanie jako proces kataboliczny, mitochondrialna faza oddychania komórkowego, oddychanie beztlenowe, grzyby]

- ZOOLOGIA [ pierwotniaki,typy rozmnażania zwierząt, wspólne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt, porównanie zwierząt pierwo i wtóroustych, tkanki zwierzęce, tkanka łączna, tkanka nabłonkowa, gąbki, jamochłony, pasożytnictwo, robaki płaskie, robaki obłe czyli nicienie, pierścienice, ogólna charakterydtyka stawonogów, owady, pajęczaki i skorupiaki, mięczaki, ślimaki, głowonogi, szkarłupnie, porównanie cech strunowców i bezkręgowców, charakterystyka bezczaszkowców- lancetnik, ogólna charakterystyka strunowców, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki]

Masz problem z biologią? nie zwlekaj !! Zapraszam
PISZCIE poziomeczka_88@go2.pl
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6591